MY MENU

Company Profile

บริษัท ซีแอล เทคแอนด์ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ , เครื่องมือวัดทดสอบอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ สู่ลูกค้าในหลายประเภท ได้แก่ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine), Top Load Tester, เครื่องทดสอบแรงเสียดทานของวัสดุ (Friction Tester), เครื่องวัดความหนาแน่น (Density), OVEN, Oil Bath Water Bath , Incubator, Electronic Balance, เครื่องวัดความหนืด (Viscometer), Evaporator เครื่องตัดชิ้นงาน (Die Cutter) และเครื่องทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทีมดูแลบริการหลังการขายโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี พร้อมให้บริการปรับปรุง Upgrade เครื่องมือวัดและทดสอบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ, บริการออกแบบชุดจับชิ้นงานสำหรับการทดสอบมาตรฐานต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรม พลาสติก ยาง กระดาษ และ ชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ เป็นต้น

Vision
บริษัท ซีแอล เทคแอนด์ซัพพลาย จำกัด
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดทดสอบ และการให้บริการอย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

Mission
เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท บริษัทฯจึงได้กำหนดภารกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
   - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
   - เสริมสร้างความรู้และทักษะการทำงานให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
   - การแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
   - การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“ มุ่งมั่นคุณภาพ ครบครันความต้องการ บริการทันเวลา พัฒนาต่อเนื่อง ”